OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní údaje

Dodavatel:
Ing. František Večerník
Kmochova 1353
CZ-40747 Varnsdorf
Czech Republic

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 14816792
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
telefon: +420 412 372 084
e-mail : order@vvmodel.cz
Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 48 hodin.

 

2. Objednávka zboží

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě zdržení dodávky Vás budeme kontaktovat o termínu dostupnosti Vámi objednaného zboží.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně ceny za zvolenou dopravu zboží, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

2.1 Zrušení objednávky

Žádost o zrušení objednávky je možné podat prostřednictvím e-mailu order@vvmodel.cz

 

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta - objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 3-5 pracovních dnů. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

3.1 Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a způsobu platby. Konkrétní způsob dodání a formu úhrady si zvolí zákazník sám při tvorbě objednávky. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Při poškození přepravního obalu je nutné sepsat s dopravcem záznam o poškození zásilky. Při mechanickém poškození zboží i bez zjevného poškození obalu je nutno sepsat reklamaci s dopravcem o poškození zásilky, a to do 24 hodin. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

3.2 Způsob uhrazení ceny za zboží

Poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (standardně číslo objednávky), který platbu identifikuje. Zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu.

3.3 Změny cen

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku stornovat.

 

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list - záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je 24 měsíců. Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace - pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě (www.vvmodel.cz), kontaktuje prodejce emailem, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení - zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli přijatá plnění za odebrané zboží, které bude sníženo o náklady na dopravu zboží k zákazníkovi. Byla-li poskytnuta doprava zdarma, bude navrácená částka ponížena o skutečnou cenu dopravy.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pouze pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Hesla k účtům jsou zabezpečena v databázi elektronickým šifrováním. V případě ztráty nelze toto heslo zjistit a proto Vám bude systémem zasláno nově vygenerované heslo, které si můžete ve svém profilu později změnit.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat elektronickou formou obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation zkráceně GDPR.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv změnit, po přihlášení zvolit v přihlašovacím okně volbu - upravit nastavení účtu.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách (www.vvmodel.cz) v sekci obchodní podmínky.

NÁKUPNÍ KOŠÍK

položky: 0 ks

cena: 0 Kč